Виберіть документ

Психологія - наукова дисципліна. Розкриття суті та значення

Психологія являє собою систему теоретичних, методичних та експериментальних засобів, які спрямовані на пізнання людини. Вона є певним етапом послідовного розвитку знань, результатом якого є досвід суспільства, здобутий роками. Центральним об’єктом вивчення психології є людина.

Значення психології в сучасному світі 

У сучасному світі, де активно розвиваються всі сфери життя, потреба у психології постійно зростає. Ця наука відіграє важливу роль у розвитку суспільства, оскільки робить існування кожної людини більш усвідомленим та зрозумілим. Психологія дає змогу дізнатися більше про себе як про індивіда та легше сприймати особисті проблеми. Попри те, що психологія не є “панацеєю”, вона здатна вирішити багато проблем та знайти відповіді на численні питання, що виникають безперервно.

Історія розвитку психології як науки 

Психологія як наука сягає корінням часів міфологічної картини світу. В ті часи люди почали замислюватися про існування душі людини. Про це свідчать міфи Греції, де йдеться про вічні питання кохання, життя та смерті, плинності часу тощо. Це означає, що навіть в ті далекі часи люди намагалися пізнати глибше свою сутність, щоб знайти відповіді на власні питання. 

Надалі фундаментом для розвитку психології стала філософія. Практично всі давні філософи намагалися висловити за допомогою поняття душі сутність живої природи, розглядаючи її як причину життя та пізнання. Вагомий внесок зробив Сократ. Саме він зосередився на внутрішньому світі людини, її переконаннях і цінностях, умінні діяти як розумна істота. 

В період Середньовіччя поняття психології ще не існувало, пізнання багатьох процесів та явищ відбувалося через призму релігії. Людина вважалася центром Всесвіту, створеного Богом. Період Відродження та Нового часу дав поштовх для активного розвитку культури та науки. З’явилося більше можливостей для вивчення тих сфер, які раніше знаходилися під забороною релігійного суспільства. В результаті уявлення людей про Всесвіт та про себе значно розширилися.

Поява психології як науки відбулася в XIX ст. Її почали вивчати як комплексну дисципліну разом з фізіологією. Згодом було створено підґрунтя для відокремлення психології від фізіології та філософії, як самостійної наукової дисципліни. Наприкінці ХІХ ст. було прийняте остаточне рішення про прийняття психології як окремої дисципліни.

Внесок видатних психологів у розвиток дисципліни 

Подолати такий довгий шлях було б неможливо, якби не відомі психологи, що зробили значний внесок у розвиток психологічної науки та практики. Найбільших успіхів досягли наступні діячі:

  1. Вільгельм Вундт — засновник експериментальної психології. Він першим відкрив лабораторію, де проводили дослідження сутності людини. Це допомогло комплексно вивчити людську підсвідомість.
  2. Зігмунд Фрейд — заснував психоаналіз. За його думкою, всі психологічні проблеми, що виникають у людини, пов’язані з її дитинством, родиною та особистими відносинами.
  3. Карл Юнг — поклав початок розвитку аналітичної психології. Його теорія полягає в тому, що особистість народжується цілісною та в залежності від своїх можливостей розвивається надалі, при цьому мають вплив зовнішні фактори.
  4. Жан Піаже — дитячий психолог. Його діяльність була спрямована на вивчення дитячої моделі мислення та інтелекту, що є основою для подальшого розвитку особистості. 
  5. Курт Левін — соціальний психолог. Він вивчав взаємозв’язок індивіда з соціумом. Він провів безліч практичних досліджень, щоб дізнатися більше про соціальну поведінку людини. 

Звісно, цей перелік можна продовжувати нескінченно, адже за всі часи було чимало діячів, кожен з яких зробив свій вагомий внесок. Завдяки чому, сьогодні ми знаємо про себе чимало.

Основні напрямки психологічних досліджень 

Сучасна психологічна наука є сукупністю різних напрямів, кожен з яких має свої уявлення про сутність психіки. Вивчення психології перш за все базується на дослідженнях. Вони мають різний характер, тож їх класифікують за групами:

1.Поведінковий підхід 

В центрі уваги дослідження знаходиться поведінка людини, тобто дії та результати наших вчинків. При цьому має значення як зовнішня складова, так і внутрішня. Це означає, що предметом дослідження є не лише вчинки, а реакція.

2. Когнітивний підхід 

Увага зосереджується на вивченні когнітивних (пізнавальних) процесів психіки — пам’ять, уява, сприйняття, мова, логічне мислення, інтелект, тобто все, що пов’язано з отриманням, аналізом та відтворенням будь-якої інформації.

3. Психоаналітичний підхід 

Відповідно до психоаналізу, психічний розвиток відбувається в процесі боротьби біологічних за походженням бажань і потреб людини із заданими суспільством обмеженнями на їх задоволення. 

4. Гуманістичний підхід 

Гуманістична психологія розглядає людину як центр Всесвіту. Вона займається вивченням головних цінностей людини та її прагнень до самовдосконалення. 

5. Нейропсихологія та нейробіологія 

Ці науки зосереджені на вивченні мозкової організації психічних процесів. Їх цікавить активність мозку та взаємодія мозкових структур в тих чи інших обставинах.

Методи дослідження в психології 

Розвиток жодної науки неможливий без досліджень. З метою розв’язання різноманітних задач в психології використовують наступні методи:

1. Експериментальні методи 

Головний метод психологічних досліджень, за яким дослідник спеціально створює обставини, що провокують появу певного психічного явища. При цьому враховують певні фактори, простежують динаміку та роблять відповідні висновки. 

2. Натуральні дослідження 

Вiдбуваються у звичних для піддослідного умовах, який не знає про проведення експерименту. Психологи спостерігають за його реакціями на певні фактори та роблять висновки. 

3. Опитування та анкетування 

Це вербально-комунікативний метод, в якому з метою отримання інформації проводиться усне або письмове опитування. Зазвичай, його проводять серед певної групи людей з метою порівняння даних. 

4. Спостереження

Це описовий психологічний дослідницький метод, що полягає у цілеспрямованому та організованому сприйнятті та реєстрації поведінки досліджуваного об'єкта за певних умов протягом певного проміжку часу. Ці методи дозволяють поглибити розуміння певного психологічного явища з метою його подальшого дослідження. Всі вони складаються з послідовного переліку процедур, які здійснюються кваліфікованими спеціалістами. 

Застосування психології в різних сферах життя

Розвиток психології має безпосередній вплив на суспільство та на всі його сфери життя, зокрема на політику, медицину, освіту, спорт, екологію, мистецтво, бізнес тощо. Здавалося б, ці галузі дуже різні та не можуть бути пов’язані між собою, але насправді їх пов’язує головне — людина. Завдяки психології з’явилася можливість пояснити незрозумілі до цього явища. Це допомогло побудувати суспільство нового покоління, де люди можуть ефективно взаємодіяти на взаємовигідних умовах.

Майбутнє психології

Нині психологія досягла піка свого розвитку. Ми живемо за часів, коли наше життя постійно прискорюється, разом з тим кількість стресу зростає. Пандемія, політичні та економічні проблеми накладають свій відбиток. Всі ми намагаємося впоратися із цим навантаженням. 

Психологія – це наука про конструювання дійсності, тому вона покликана розв’язувати актуальні проблеми. Наразі її розвиток не зупиняється, а навпаки продовжує працювати задля забезпечення комфортного життя людей. Тепер коли наука достатньо знає про механізм роботи людського мозку та організму, ми маємо можливість відвідувати терапевтичні сеанси, щоб вчитися керувати власними почуттями та емоціями задля створення кращого світу навколо себе. 

Подібні статті

Статус замовлення Замовити диплом