Виберіть документ

Соціологія - наукова дисципліна. Розкриття суті та значення

Соціологія вивчає суспільство в усіх його проявах, а тому ця наука стосується кожної людини. Вона допомагає у вивченні особливостей людської взаємодії з соціумом та в цілому спрямована на покращення суспільного життя.

Значення соціології в сучасному світі

Сучасна соціологія широко застосовується в різних галузях діяльності людини. Задача професійних соціологів - сформувати складні знання про суспільство, надати їм зрозумілу форму та розповсюдити по різних галузях задля їх покращення. Головна кінцева мета - донести населенню розуміння про особисту відповідальність за загальне функціонування держави, спростити та покращити відносини між суспільними верствами.

Історія розвитку соціології як науки

Соціологічні знання формувалися від античних часів до сучасності безперервно. Вони неодноразово сприяли досягненням багатьох інших наук – від історико-філософських та політико-правових до природознавчих. Соціологія як окрема наука з’явилася в XIX сторіччі завдяки суттєвим змінам в умовах життя людей та соціальної свідомості в цілому. Період розвитку цієї науки складається з трьох стадій – донаукової, наукової та сучасної.

Внесок видатних соціологів у розвиток дисципліни

До фундаторів соціології в сучасному розумінні відносять мислителів XIX сторіччя – Герберта Спенсера, Анрі Сен-Сімона, Карла Маркса. Великий внесок в науку зробили й математики, наприклад, Адольф Кетле. Проте заснування соціології як наукової галузі з власною назвою належить Оґюсту Конту. Він добре відомий своєю працею "Система позитивної політики", чотири томи якої видавалися з 1851 по 1854 роки. Конт виділяв так звану соціальну фізику, відповідно до законів, поділену на соціальні статику та динаміку. Соціолог Еміль Дюркгайм наголошував на "соціальному факті", зовнішній примусовий характер якого не залежав від свідомості індивіда, а Макс Вебер ввів поняття соціальної дії.

Основні напрями соціологічних досліджень

Напрямки соціологічного дослідження залежать від масштабу та складності аналізу. Всього їх три:

  1. Розвідувальне (пілотажне). Попередній етап масштабного дослідження.
  2. Описове. Необхідне за умови великої кількості досліджуваних людей з різноманітними характеристиками.
  3. Аналітичне. Найглибший напрямок, метою якого є сам опис явища та виявлення зумовлюючих його чинників.

Методи дослідження в соціології

Методи соціології є способами отримання вірогідних знань. Вони складаються з різних прийомів і процедур пізнання соціальної реальності.

Анкетування та опитування

Анкетне опитування допомагає зрозуміти суть суспільної думки щодо різних явищ та подій. Анкета являє собою опитувальний лист для самостійного заповнення та відповідей на поставленні питання. Це дає можливість зібрати фактичні дані про становище галузі вивчення, оцінку та думку людей щодо неї.

Спостереження та участь у спостереженнях

Спостереження є цілеспрямованим сприйняттям явищ, а його результати фіксуються і обов’язково перевіряються дослідником. Спостереження бувають прямими і опосередкованими, вони можуть застосовуватися до окремих індивідів, груп і спільнот, засобів їхньої діяльності тощо.

Експериментальний підхід у соціології

Завдяки експериментам вдається зібрати дані про поведінку об'єкта в умовах певних факторів, якісні та кількісні зміни його поведінки. Є два типи експериментів:

  1. Безпосередній. Під впливом спеціально створених умов спостерігається розвиток досліджуваного явища та його напрямки.
  2. Опосередкований. Вивчення суспільних відхилень та девіацій, порівняння суспільних типів, соціальних класів для виявлення єдиних законів, порівняння послідовних станів в історичному розрізі.

Використання статистичних даних та аналіз великих обсягів даних

Великі масиви даних неопитувального походження – сучасний інструмент соціології. Вони формуються та фіксуються завдяки технологіям та створюють дуже корисний простір для аналізу. До джерел таких даних відносяться банківські операції, дані про дорожній рух, патерни відвідування сайтів, активність у застосунках, геопозиція, онлайн-покупки, пошукові запити, дані сенсорів, участь в програмах лояльності тощо.

Застосування соціології в різних сферах життя

Соціологія формує знання людей про суспільство, тлумачить логіку різних процесів, допомагає вирішити соціальні суперечності та визначити своє місце в соціумі. Наука корисна для найрізноманітніших галузей життєдіяльності людей.

Вплив соціології на розбудову суспільства та політику

Політичний напрямок науки стосується існуючих відносин між представниками влади. Його основний об’єкт уваги – взаємодія соціальних спільнот та політичних інституцій. Питання політичної соціології – конкретні специфічні умови, за яких виникають та розвиваються окремі політичні інститути.

Використання соціології в маркетингу та рекламі

Маркетингова галузь соціології вивчає рекламу, яка є масовою цільовою комунікацією з багатьма супроводжуючими атрибутами. Реклама має вплив на ціннісну систему та може її змінювати. Соціально-етичний маркетинг виявляє потреби цільових ринків, фактори їх ефективного задоволення, а також поліпшення добробуту суспільства в розрізі кожного споживача.

Роль соціології у вивченні соціальних проблем

Соціологічна наука виявляє суспільні проблеми та допомагає в пошуку їх ефективних рішень. Вона дає конкретний опис соціальних феноменів реального життя та сприяє його понятійно-абстрактному осмисленню. Метою подібного вивчення є розуміння та пояснення причин соціальної поведінки, взаємодії між соціальними спільнотами та її результатів, знаходження відповідей на життєві питання, допомога у вирішенні найскладніших життєвих проблем людей.

Вплив соціології на сімейні відносини та культурні звичаї

Соціологія вивчає формування, розвиток та функціонування сім’ї при різних культурних та соціально-економічних умовах. Сім’я з одного боку є малою соціальною групою, а з іншого – соціальним інститутом. Вона має своє місце та посередницьку роль в суспільстві, а також взаємодіє з іншими соціальними групами та індивідами. Завдяки соціологічному аналізу виявляються суперечності таких взаємодій, способи їх розв’язання, формуються наукові рекомендації для громадських і державних організацій в напрямках культурно-освітньої діяльності, сімейно-демографічної політики тощо.

Контроверсійні теми та дебати в соціології

Дебати стосуються найсуттєвіших та "болючих" тем для суспільства. Це публічний обмін думками з актуальної теми з чітко організованою структурою. Учасниками є дві сторони, але ціль дебатів зовсім не в переконанні суперника чи визначенні консенсусу, а в переконанні третьої сторони в правоті своїх суджень. Завдяки різним засобам, в тому числі вербальним, учасники формують в аудиторії позитивне враження щодо своєї позиції.

Майбутнє соціології

Через особливості сучасних соціологічних змін (інтенсивну глобалізацію, розвиток соціогенних, техногенних, природних ризиків) складніше встановити чіткі закономірності соціальних процесів. Між тим наразі спостерігається якісно нова та перспективна фаза розвитку соціології.
Є всі передумови для збагачення та розвитку дослідницьких технологій, удосконалення методології компаративних досліджень між різними країнами. Найближчим часом очікуються зрушення в проблемних емпіричних дослідженнях на користь вивчення різномасштабних локальних спільнот.

Подібні статті

Статус замовлення Замовити диплом